सशस्त्र प्रहरीमा अशक्त वृत्ति, निवृत्तिभरण र सन्तति वृत्तिको व्यवस्था (Disability Related Pensions and Provisions in Armed Police Force)

सुविधा :

सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत अवस्थामा कुनै कारणले व्यक्तिमा अशक्तता वा अपाङ्गता भएमा उक्त व्यक्तिलाई नि:शुल्क उपचार सेवा, फिजियोथेरापी, सहायक सामग्री, अशक्त वृत्ति, निवृत्तिभरण, पुनर्स्थापना सेवा, सन्तति वृत्तिजस्ता सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यस वाहेक प्रहरी कल्याणकोष मार्फत पनि अपाङ्गता भएका प्रहरीहरुलाई विभिन्न राहत तथा शसक्तिकरणका कार्यक्रमहरु (जस्तै चार पांग्रे मोटरसाइकल वितरण) गर्ने गरिएको छ ।

सुविधाका हकदार :

सशस्त्र प्रहरी सेवामा कार्यरत अवस्थामा अपाङ्गता हुन पुगेका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

– प्रशासन विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाडौं ।
– नेपाल एपीएफ अस्पताल, बलम्बु, काठमाडौं ।

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवासुविधाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार आवेदन दिने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० (संशोधनसहित) परिच्छेद ७ को दफा ५७ तथा दफा ५९ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्था ।