दृष्टिविहिनहरूका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम (Self Employment Programs for Visually Impaireds)

सुविधा :

उद्योग मन्त्रालयले दृष्टिविहिनहरुका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम लागु गरेको छ । जस अन्तर्गत तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गरिएको छ ।

सुविधाका हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरण अन्तर्गत पर्ने दृष्टिविहिन व्यक्तिहरु ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

घरेलु तथा साना उद्योग विभाग तथा यसका जिल्ला निकायहरु ।

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

जिल्ला घरेलु कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग विभागले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी यो सुविधा उपभोग गर्न सकिन्छ ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

क) उद्योग मन्त्रालयको २०६७/६८ को स्वीकृत कार्यक्रम ।
ख) यस वाहेक औद्योगिक नीति २०६७ ले उद्योगले होचा पुड्का लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारि प्रदान गरेमा त्यस्ता कामदारहरुलाई भुक्तानी दिएको तलव आदि खर्च आयकर प्रयोजनका लागि कट्टा गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।