जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट (Free Land Registration)

सुविधा :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था रहेको छ ।

सुविधाको हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणमा समेटिने सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालय

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

स्थानीय निकायवाट प्रमाणित सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणपत्र (जस्तै अपाङ्गता परिचयपत्र) लगायत अन्य आवश्यक कागजातहरु पेश गरि सुविधाकोलागि हकदाबी गर्ने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

आर्थिक ऐन , २०६७