केन्द्र र स्थानीय दुवै तहमा यूवा साझेदारी अन्तर्गत सहयोग कार्यक्रम (Assistance via Youth Partnership Programs at Central and Local Level)

सुविधा :

राष्ट्रिय यूवा नीति २०६६ ले अपाङ्गता भएका यूवाहरुलाई विशेष प्राथमिकता प्राप्त समुहको रुपमा परिभाषित गरेको छ र यसले तय गरेका कार्यनीतिहरुमध्ये शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकतामा परेका समुहलाई समावेश गरिएको छ । यसै गरि समुहगत प्राथमिकता अन्तर्गत पनि अपाङ्गता भएका यूवाहरुलाई समेटिएको छ ।

सुविधाको हकदार :

नेपाल सरकारको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्गत पर्ने अपाङ्गता भएका यूवा तथा द्वन्द्व पिडित युवाहरु ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

केन्द्रमा :
यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थानीय स्तरमा :

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रकृया :

राष्ट्रिय यूवा नीति २०६६ अनुसार यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र यसका सम्वन्धित स्थानीय निकायहरु मार्फत संचालित कार्यक्रमहरुमा सहभागि तोकिएको प्रकृया पुर्याइ सहभागि हुने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

राष्ट्रिय यूवा नीति २०६६
२: शिक्षा :
(च) विशेष प्राथमिकताको समूहमा पर्ने युवाहरूको शिक्षाको अवसरलाई बढावा दिनका निम्ति विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४: सामाजिक सुरक्षा :
(ङ) विशेष प्राथमिकताको समूहमा पर्ने युवाहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका विषयहरूमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
१६: विशेष समूहगत प्राथमिकताहरु :
(क) अपाङ्गता भएका युवाहरूले सहज ढङ्गले शिक्षा ग्रहण गर्न सक्ने विशेष शिक्षण पद्धति अपनाउँदै सुविधायुक्त विद्यालय र शैक्षिक केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ । क्षमता अनुसारको सीपमूलक र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कार्यसम्पादन गर्न सक्ने रोजगारीको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । सार्वजनिक यातायात, भवन, शौचालय लगायतका स्थान वा सेवालाई अपाङ्ग मैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै अपाङ्गता भएका युवाहरूलाई आवश्यक पर्ने सहयोगी सामग्रीहरूलाई सहज र सुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।