नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरतहरूका लागि छात्रवृत्ति (Nepal Television Scholarships)

सुविधा :

नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका छोराछोरीहरूका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सुविधाका हकदार :

नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

नेपाल टेलिभिजन

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

यो सुविधा प्रदान गर्ने प्रक्रिया नेपाल टेलिभिजनले निर्धारण गरेको छ । सो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र प्राप्त निवेदनमाथि आवश्यक छानबिन गरी निर्णय गरिन्छ ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरिएको ।