सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

प्रकाशन मिति २०७६/९/८

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कार्यालयको प्रयोजनका लागि सवारी साधनको आवश्यकता परेको हुनाले देहायबमोजिमको विस्तृत प्राविधिक विवरण भएको सवारी साधन खरिद गर्नु परेकोले इच्छुक आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका इजाजत प्राप्त फर्म वा कम्पनीहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले तपसिलका शर्तहरुको अधिनमा रही शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

तपसिल

१ बोलपत्र पेश गर्दा यसैसाथ संलग्न फारम अनिवार्य रुपमा भरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन (२०७६।०९।२३ गते) यस महासंघको कार्यालयमा शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

२ शिलबन्दी बोलपत्र दर्ता कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, VATदर्ता प्रमाणपत्र र आ.व.२०७५/०७६ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्ने पर्नेछ ।

३ प्रकृया पुगी प्राप्त भएका बोलपत्रहरु सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६ औं (२०७६।०९।२४गते) दिन दिनको १:०० वजे बोलपत्रदाता कम्पनी वा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा खोलिनेछ । यदि बोलपत्रदाता कम्पनीका प्रतिनिधि उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा यस महासंघका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा यस खोलिनेछ ।

४ दरभाउपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम दिन वा खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा परेमा उक्त कार्य विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा गरिनेछ ।

५.बोलपत्र पेश गर्दा आफूले कवोल गरेको रकम अंक र अक्षर दुवैमा केरमेट नगरी स्पष्ट वुझिने गरि उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक पर्न गएमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ र केरमेट गरिएको वा नवुझिने दरभाउपत्र प्रतिश्पर्धामा समावेश गरिनेछैन

६. वोलपत्र पेश गर्दा शिलवन्दी भएको हुनुपर्ने छ अन्यथा उक्त बोलपत्र प्रतिश्पर्धामा समावेश गर्न संस्था बाध्य हुनेछैन ।

७. वोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफ्नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित कसुरमा आफुले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा स्वघोषणा कागजात बोलपत्र साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

८. रित नपुगेको, म्याद नाघि वा शर्त राखी पेश भएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।

९. प्रचलित ऐन, नियम, अनुसार सवारी साधनमा लाग्ने कर बोलपत्रदाता स्वयंले नै व्यर्होनु पर्नेछ ।

१०. कुनै पनि कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने पूर्ण अधिकार यस महासंघमा निहित हुनेछ ।

 

सवारी साधनको विस्तृत प्राविधिक विवरण

Technical Specification for 2WD Hardtop Jeep

Name of Production Company : Mahindra

Detail of technical specifications

Criteria Requirement
1 General Five Doors Right Hand Two Wheel Drive Hard Top SUV suitable for hilly rough road driving in Nepal. Gross Vehicle Weight should not be less than 2500 kg and shall have seating capacity for at least 7 passengers including driver.
 2 Engine 4-Stroke, water cooled Diesel Engine, developing Maximum rated power output not less than 120 PS and maximum torque should not be less than 280 Nm at governed RPM, shall fully equipped with accessories for efficient full load operation of SUV.
 3 Emission Standard The emission standard of the offered vehicle must be in compliance with or superior than the applicable Standard as prescribed by Nepal Vehicle Mass Emission Standard 2069(Euro-III), which is to be certified by Department of Transport Management
 4 Gauges To include Speedometer, odometer, temperature, fuel gauges etc. as necessary for efficient operation and maintenance.
 5 Clutch Dry Single Plate
 6 Transmission Manual shift at least five forward and one reverse, all forward synchromesh suitable for comfort and safe driving.
 7 Turning Radius Not more than 5.5m
 8 Ground clearance High ground clearance preferred, minimum 180 mm.
 9 Suspension Double wishbone/telescopic/shock absorber/Anti roll bar/stabilizer bar/hydraulic double acting/five link type suspension/Mac person/Multi-link.
 10 Tires Standard radial size
 11 Steering Power assisted
 12 Brakes Front disc type, rear drum type hydraulic operated on all wheels and parking brake.
 13 Body/cab Four side doors and one rear door for luggage compartment at the rear of the jeep. All metallic cab with insulated roof. Laminated / tinted glasses windscreen, front windscreen washers and wipers, comfortable and adjustable seats for driver and co-passengers. Two sun visors, rear view mirror and two side view mirrors.
 14 Chassis and frame Steel, heavy duty suitable for rough road conditions with towing hook
 15 Essential Accessories
  1. Head light, tail and rear light, reversing light and turn signals
  2. Cabin lights
  3. Speedometer / odometer
  4. Spare wheel with tyre and tube
  5. Suitable jack with handle
  6. Air Conditioning System
  7. Central Door Locking System
  8. Air Bag Safety System
  9. Power Window System (Front & Rear)

To be equipped with all accessories offered in standard model but not limited to the above items.

 16 Instructions All signs instructions in the vehicle shall be in English.
 17 Manuals One copy of the Operator’s and Owner’s instructions manual in English shall be supplied.
 18 Tools A set of tools for general maintenance shall be supplied.
 19 Color Standard
 20 Proven performance
  1. The Jeep offered shall be a current model under standard production by the manufacturer.

The bidder shall provide the manufacturer’s data of the performance of the unit to include the fuel consumption, performance curve of the engine and production capacity of the unit.

 

माथि उल्लेखित प्राविधिक विवरण भएको सवारी साधनको लागि दरभाउपत्र पेश गर्ने कम्पनी वा निकायले । तलको लिंकमा भएको फारम डाउनलोड गरि उक्त फारममा विवरण भरेर मात्र पेश गर्नुहोला ।

डाउनलोड फारम