अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन२०७४ को दफा ६० ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली२०७७  नेपाल राजपत्रको २०७७ साल भदौं १ गते यो नियमावली नेपाल सरकारले जारी गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली२०७७ विस्तृत पढ्न र डाउनलोड गर्न देहाय बमोजिमको लिङ्कमा जानुहोला ।

वर्ड फाइल (WORD) डाउनलोड लिङ्क

पिडिफ फाइल (PDF) डाउनलोड लिङ्क