शसस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुको लागि गरिएका व्यवस्थाहरु (Provisions for People affected by Conflict)

सुविधा :

सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता वा घाइते भएकाहरूका लागि आर्थिक सहायताको व्यवस्था छ । जसअनुसार देहायवमोजिमका व्यवस्थाहरु गरिएका छन । ,
क) पूर्ण रूपमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई एकमुष्ठ रु. २ लाख ।
ख) अन्यको हकमा अपाङ्गताको प्रतिशतका आधारमा रु. २ लाखलाई पूर्णाङ्क मानी सोही अनुपातमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ ।
ग) घाइतेको ५० प्रतिशत भन्दा बढी बाहेकका घाइतेको छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति
घ) नागरिक राहत क्षतिपुर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधि, २०६६ वमोजिम आर्थिक सहायता ।
ङ) विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि पनि विगत सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बिच्छयाइएका बारुदी सुरुङ वा अन्य विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन भई अपाङ्गता भएको प्रमाणित हुन आएमा पनि माथिकै व्यवस्थाअनुसार आर्थिक सहायता प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

सुविधाका हकदार :

विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्गता हुन पुगेका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने तथा सम्पर्क गर्नुपर्ने निकाय :

क) शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, राहत तथा पुनर्स्थापना इकाइ
ख) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ।
ग) द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल ।
सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :
क) व्यक्तिसँग अपाङ्गता परिचयपत्र हुनुपर्ने र सुविधाका लागि आवेदन गर्दा उक्त परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न राख्नुपर्ने ।
ख) द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत सङ्कलन कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश गर्नुपर्ने ।
ग) सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस संलग्न गर्नु पर्ने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयद्वारा जारी अपाङ्गलाई आर्थिक सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाको बुँदा नं. २ (क) : अपाङ्गलाई आर्थिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था । नागरिक राहत क्षतिपुर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधि, २०६६