रेडियो नेपालको स्थायी सेवामा ५ प्रतिशत आरक्षण (Five Percentage Reservations in Radio Nepal Permanent Jobs)

सुविधा :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रेडियो नेपालको स्थायी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ र करार सेवामा कार्यरत अपाङ्गता भएकाव्यक्तिहरूको करार अन्त्य नगर्ने समेत नीति रहेको छ ।

सुविधाका हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत समेटिने सेवाका लागि योग्यता पुगेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

रेडियो नेपाल ।

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

रेडियो नेपालले आवेदनका लागि तोकिएको प्रक्रिया पुर्याई अपाङ्गता परिचयपत्रसमेत संलग्न राखी आवेदन दिने ।

सुविधा प्रदान गर्ने आधार :

रेडियो नेपालको सेवा नियमावलीमा व्यवस्था भएको ।