अशक्त वृत्ति (Disability-Pensions)

सुविधा :

निजामति कर्मचारीलाई सरकारी कामको सीलशिलामा कारणवस दुर्घटनामा परि अंगभंग भई वा मानसिक वा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएमा अशक्त वृत्तिको व्यवस्था निजामति सेवा नियमावलीमा गरिएको छ ।

सुविधाको हकदार :

निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारी

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

सम्वन्धित कार्यालय

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

सम्वन्धित निकायवाट अशक्तताको कारण सेवालाई निरन्तरता दिन नसक्ने प्रमाणीत भएपछि नियमावलीमा तोकिए अनुसार सुविधा उपभोग गर्न सकिन्छ ।

सुविधा प्राप्त गर्ने कानूनि आधार :

निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम ९६ : (१) कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी अंगभंग भएको वा चोटपटक लागेको कारणले शारीरिक वा मानसिक रूपमा सरकारी सेवाको लागि अशक्त भएमा त्यस्तो कर्मचारीले निजको जीविकाको निमित्त बाँचुन्जेलसम्म अशक्तवृत्तिको रूपमा उपनियम (२) मा लेखिएबमोजिमको निवृत्तभरणसहित उपनियम (३) मा लेखिएबमोजिमको अशक्त भत्ता पाउनेछ ।