पारओलम्पिक खेलकुद (Paralympic Sports)

सुविधा :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण र विकासका लागि पारा ओलम्पिक खेलकुद तथा विशेष खेलकुदहरूको आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुविधाको हकदार :

नेपाल सरकारको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

– केन्द्रीय निकाय : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
– स्थानीय निकाय : जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरू
– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विभिन्न जिल्लाका शिक्षा कार्यालयमार्फत् पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष खेलकुदको आयोजना गर्ने गरेको छ ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि खेलकुद तथा मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू (यस्ता केही संघसंस्थाहरूको नामावली अनुसूची ५ मा उल्लेख गरिएको छ ।)

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

जिल्लामा हुने यस्ता आयोजनामा हकवालाहरू सहभागी हुने वा सहभागी गराउने ।

सुविधा प्रप्त गर्ने आधार

क) खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा १० को बुँदा नं. (ड) : विभिन्न कारणले शारीरिक तथा मानसिकरूपमा विकलाङ्ग हुन पुगेका अपाङ्गहरूको खेलकुदको विकास गर्न तालिम तथा प्रतियोगिता सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने र आवश्यकताअनुसार त्यस्तो खेलकुदको महत्वका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गर्ने, गराउने ।
ख) खेलकुद विकास नियम, २०४९ को परिच्छेद २ को नियम ३ को बुँदा नं. ठ : अपाङ्ग तथा सुस्त मन: िस्थतिका लागि पनि उपयुक्त खेलकुद आयोजना गराउने ।