अदालतका नयाँ वन्ने भवनहरु अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने (New Buildings of Courts must be disability friendly)

सुविधा :

अव नयाँ वन्ने अदालतका भवनहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचलाई ध्यानमा राखेर वनाइनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । यस वाहेक सर्वाच्च अदालतले आफ्ना मातहतका सवै अदालतहरुमा सूचना तथा सहयोग कक्ष स्थापना गरि अशक्त व्यक्तिहरुलाई सेवा प्रदान गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सहयोगीलाई अदालत प्रवेशमा सहजता प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सुविधाका हकदार :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु

सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

सर्वोच्च अदालत, अनुसंधान तथा योजना महासाखा

सुविधा प्राप्त गर्ने कानूनी वा नीतिगत आधार :

न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीति २०६६ — ०७१.