अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । यस संसोधन एेनलाई डाउनलोड गर्न निम्न लिङ्कहरूको प्रयोग गर्नुहोला।

डाउनलोड लिङ्क

 PDF Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्

 MS Word मा डाउनलोड गर्नुहोस्