लोक सेवा आयोगले दृष्टिबिहिन परिक्षार्थीका लागी गरेको निर्णय (अतिरिक्त समय तथा सहयोगी बारे)

लोक सेवा आयोग

(परिक्षण प्रविधि तथा अनुसन्धान शाखा)

अनामनगर, काठमाडौं ।

चलानी नम्बरः ५८-७२-७३

मितिः २०७२-१०-१०

विषय: आयोगबाट भएको निर्णय सम्बन्धमा ।

श्री Blind Youth Association Nepal

सुकेधारा, काठमाडौं ।

 

त्यंहा कार्यालयबाट प्राप्त च.न १५/७१-७२ को पत्रको सम्बन्धमा पेश हुँदा आयोगबाट मिति २०७१-10-07 गते देहायबमोजिम निर्णय भएकोले जानकारीका लागि पठाएको व्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध छ ।

१) आयोगबाट लिइने विभिन्न श्रेणीका पदहरुको परीक्षामा सोधिने प्रश्नपत्रको मनोवैज्ञानिक परीक्षणको खण्डमा रहने विभिन्न Reasoning Test मध्ये दृष्टि विहीन उम्मेदवारहरुको हकमा Abstract /Pictorial Reasoning का प्रश्नहरुको जवाफ दिन नपर्ने र अन्य Reasoning Test हरुको अंकलाई उक्त खण्डको शत प्रतिशत मानी कायम भएको अंकलाई मनोवैज्ञानिक परीक्षण खण्डको कुल प्राप्ताङ्कको रुपमा नतिजा प्रकाशन प्रयोजनको लागी गणना गर्ने । OMR बाट परीक्षण गरीने परीक्षाको लागी दृष्टिविहीन उम्मेदवारहरुको उत्तरपुस्तिकाहरुलाई छुट्टै खाममा शिलबन्दी गरी मूल खामभित्र संलग्न गरी पठाउने र त्यस्ता उत्तर पुस्तिकाहरुलाई छुट्टै कोडिङ्ग गरी म्यानुअल परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२) सहयोगी लेखक आवश्यक हुने विषयगत लिखित परीक्षाको लागि तोकिएको समयावधिमा प्रति घण्टा १० मिनेटको दरले थप समय प्रदान गर्ने ।

 

यमुना सापकोटा
शाखा अधिकृत

(यस पत्रको ओरीजिनल डाउनलोड गर्नुहोस्।)