रेडियो उद्घोषण तथा पत्रकारितासम्बन्धी तालिम सुविधा (Radio Jockey and Journalism training facilities)

सुविधा :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आधारभूत रेडियो उद्घोषण तथा पत्रकारितासम्बन्धी तालिम दिने प्रावधान रहेको छ । यस्ता तालिमका लागि लाग्ने शुल्क रकम अनुदान दिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।

सुविधाका हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत समेटिने तथा उक्त तालिमका लागि आवश्यक योग्यता पुगेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय/सूचना विभाग

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

अपाङ्गता परिचयपत्रसहित सूचना विभाग वा तोकिएको निकायमा निवेदन दिने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

आव २०६६/०६७ को वार्षिक कार्यक्रम ।