निशुल्क औषधीको व्यवस्था (Free Medicines)

सुविधा :

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि निश्चित प्रकारका औषधीहरु सरकारी अस्पतालहरूवाट नि:शुल्क रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता औषधीहरू ४१ प्रकारका छन र त्यस्ता औषधीहरूको सूची अनुसूची १२ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सुविधाको हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्गत पर्ने सवै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

नेपालभरीका सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्यकेन्द्रहरू

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात, नि:शुल्क प्रदान गरिने औषधीमध्ये पर्ने औषधी सेवन वा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा आफूसँग भएको अपाङ्गता परिचयपत्र देखाई सरकारी अस्पतालवाट औषधी नि:शुल्क प्राप्त गर्न सक्छन ।