असमर्थ कर्मचारिको लागि अवकास सम्वन्धी विशेष व्यवस्था तथा अशक्त वृत्ति (Special Provisions for Acquired Disability During Job)

सुविधा :

निजामति सेवामा रहँदाको अवस्थामा विभिन्न कारणले अपाङ्गता आइ काम गर्न असमर्थ भएमा, अंगभंग भएमा आर्थिक सहायता, विशेष राहत सहित अवकास, विदा लगायतका व्यवस्थाहरु गरिएका छन ।

सुविधाका हकदार :

सेवारत अवस्थामा रहेकै अवस्थामा विभिन्न कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सुविधा प्रदान गर्ने प्रकृया :

सम्वन्धित व्यक्तिले अशक्तताको प्रकृति अनुसार मेडिकल वोर्डको सिफारिस, अशक्तताको प्रमाणीकरण, नि.से.नि.को नियम १०० अनुसारको समितिको प्रमाणीकरण लगायत अन्य आवश्यक कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ३४(क), निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम ९६ र नियम ८७