आवास तथा जग्गाको व्यवस्था (Provision for Shelter and Land)

(कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था)

सुविधा :

घरजग्गा तथा आवास नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्यले सो व्यवस्था मिलाइदिनसक्ने प्रावधान छ । सुविधाका हकदार नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत समेटिने घरवास वा जग्गा जमिन नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

समाजकल्याण अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

ऐनको यस दफाको कार्यान्वयन प्रयोजनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तय गरेको प्रक्रियाका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा १० को उपदफा १ : घरवास नभएका अपाङ्गलाई आˆनो घरवास बनाउन वा कुनै अपाङ्गलाई कृषि व्यवसायमा लाग्न जग्गा चाहिएमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम वितरण गरिने वा हाल आबादी गर्न दिइने जग्गा तोकिएको सर्तबन्देजको अधीनमा रहने गरी उपलब्ध गराइदिन सकिनेछ ।