सहायक सामग्रीहरूमा भन्सार छुट (Free Customs Charges for Assistive Devices)

(कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था)

सुविधा :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री जस्तै : ह्विलचियर, बैसाखी, कृत्रिम खुट्टा, सेतो छडी, बहिराहरूका लागि चाहिने श्रवणयन्त्रलगायतमा भन्सार छुटको प्रावधान रहेको छ ।

सुविधाका हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणअन्तर्गत समेटिने र सहायक सामग्री आवश्यक पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्राप्त गर्ने ठाउँ/निकाय केन्द्रीय निकाय :

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय/समाजकल्याण परिषद्, अर्थ मन्त्रालय, राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालय ।
स्थानीय निकाय : सम्बन्धित जिल्लाको भन्सार कार्यालय

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

क) छुटका लागि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय/समाजकल्याण परिषद्मा आवेदन गर्ने
ख) समाजकल्याण परिषद्बाट सिफारिस लिई अर्थ मन्त्रालयमा जाने
ग) अर्थ मन्त्रालयबाट राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गराउने
घ) राजस्व कार्यालयबाट आफूले उक्त छुटको सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने जिल्लाको भन्सार कार्यालयलाई लेखाई उक्त सुविधा प्राप्त गर्ने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

क) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा १० को उपदफा ४ : अपाङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने सहायक साधन, उपकरण वा औजार तथा अपाङ्गको तालिमका लागि वा निजी रोजगारीमा लागेका अपाङ्गको रोजगारीका लागि प्रयोग गर्ने मालसामान, यन्त्र, पुर्जा, तथा कच्चा पदार्थहरूमा भन्सार, अन्त:शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर, सरचार्ज र अन्य दस्तुरसमेत नेपाल सरकारले पूर्ण वा आंशिकरूपमा छुट दिन सक्नेछ ।