शिक्षा सेवामा आरक्षण (Reservations in Teaching Jobs)

(कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था)

सुविधा :

नयाँ संशोधित शिक्षा ऐनले शिक्षक सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

सुविधाको हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणमा समेटिएका अध्यापन अनुमति प्राप्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

केन्द्रीय निकाय :शिक्षा मन्त्रालय/शिक्षा सेवा आयोग ।

स्थानीय निकाय : जिल्ला शिक्षा कार्यालय ।

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया

शिक्षा सेवा आयोगले शिक्षक पद पूर्तिका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनमा समावेशीतर्फको आरक्षित कोटामा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार आवेदन गरी तोकिएको प्रतिस्पर्धा प्रणालीअनुसार प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित हुने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार

शिक्षा ऐन २०२८ (नवीनतम संशोधन २०६५ माघ २८ सहितको) को दफा १६.ड : नियुक्ति समावेशी गरिने : १) यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैँतालीस प्रतिशत पद छुट्टयाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहायबमोजिमका उम्मेदवारबीचमा मात्र छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई नियुक्ति गरिनेछ ।
क) महिला ………….तेत्तीस प्रतिशत
ख) आदिवासी/जनजाति ……सत्ताईस प्रतिशत
ग) मधेसी ……बाईस प्रतिशत
घ) दलित………नौ प्रतिशत
ङ) अपाङ्ग………पाँच प्रतिशत
च) पिछडिएको क्षेत्र …….चार प्रतिशत