निजी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि रोजगारी (Employment for Persons with Disabilities in Private Sector)

कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था

सुविधा :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निजी क्षेत्रका कलकारखाना तथा उद्योगहरूमा रोजगारीमा ५ प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सुविधाका हकदार :

रोजगारीका लागि आवश्यक योग्यता पुगेका तथा नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत समेटिएका अपाङ्गता भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग तथा कलकारखानाहरू ।

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया

क) निजी क्षेत्रबाट आवेदनका लागि आह्वान गरिएका रोजगारीका अवसरहरूमा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार आवेदन गर्ने ।
ख) आवेदनमा अपाङ्गता परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गराउने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार

अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ८ को उपदफा ४ : पच्चीस जनाभन्दा बढी मजदुर नियुक्त गरिने कारखानाले जम्मा मजदुर सङ्ख्याको पाँच प्रतिशतमा नघटाई अपाङ्गलाई उनीहरूको शारीरिक क्षमता, तालिम, योग्यता र अनुभवका आधारमा उपयुक्त हुने काममा उपलब्ध भएसम्म नियुक्त गर्नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । यस्ता मजदुरले अन्य मजदुरले पाएसरहको पारिश्रमिक पाउनेछ । तिनीहरूको सेवाका सर्तहरू तथा वृत्ति विकासका अवसरहरू पनि अन्य मजदुरसरह हुनेछन् । तर कुनै कारखानाले अपाङ्गलाई नियुक्त गर्दा निजको स्वास्थ्य तथा अन्य अवस्थामा हानि हुने सम्भावना छ भन्ने तथ्य त्यस्तो कारखानाले दर्शाई समाजकल्याण अधिकृतको अनुमति प्राप्त गरेमा त्यस्तो कारखानालाई यस उपदफाको बाध्यात्मक व्यवस्थाबाट छुट दिन सकिनेछ ।