नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा समावेशीताको अवस्था

प्रस्तुत कर्ताः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय

विषयः नेपलामा विपद् व्यवस्थापनमा समावेशीताको अवस्था

जुलाई, २०१२

प्रस्तुति अनलाईनमा तल हेर्न सक्नुहुन्छ वा यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस