अपाङ्गता भएका प्रहरीलाई विशेष सुविधा (Special Facilities for Police with Disability)

सुविधा :

नेपाल प्रहरी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अपाङ्गताको सिकार हुने व्यक्तिहरूलाई अशक्त वृत्ति, सन्तति वृत्ति, शैक्षिक भत्ता र आर्थिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

सुविधाका हकदार :

नेपाल प्रहरीमा सेवा गर्दागर्दै अपाङ्गता भएका प्रहरी ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

प्रहरी प्रधान कार्यालय ।

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिससहित आफ”ले चाहेको सुविधाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

क) प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद १० को अवकाश, उपादान र निवृत्तिभरणअन्तर्गत दफा १०४, दफा १०५ र दफा १०९ ख) द्वन्द्वपीडितहरूका लागि आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ ग) २०५७ कात्तिक १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको बुँदा नं. १० घ) प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकद्वारा २०६५ पुस ११ गते गरिएको निर्णय ।