नेपाली सेनामा आर्थिक सहायता र अशक्त वृत्तिको व्यवस्था (Economic Support and Disability Pensions in Nepal Army)

सुविधा :

द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेना परिचालन हुँदा वा कर्तव्य पालनको शिलसिलामा कुनै कारणले अपाङ्ग हुन पुगेका व्यक्तिहरूका लागि रु.५ हजारदेखि रु. ५० हजारसम्मको आर्थिक सहायता साथै आजीवन अशक्त वृत्ति, सेवा निवृत्तिभरण आदिको व्यवस्था गरिएको छ ।

सुविधाका हकदार :

नेपाली सेनामा कार्यरत रहँदाका अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

कार्य रथि विभाग (बे.बृ.), सैनिक अभिलेखालय

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

मेडिकल बोर्डको सिफारिससहित आफूले पाउनुपर्ने सुविधाका लागि आवेदन दिने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

२०३३ माघ १७ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड २६, सङ्ख्या ४५ नियम ११ नियमानुसार तय भएका अशक्त वृत्तिका आधारहरु
क) ८० देखी ९० प्रतिशत सम्म अशक्त भएमा खाइपाइ आएको तलवको आधा अशक्त वृत्ति वापत पाउने
ख) ६० देखी ७० प्रतिशत सम्म अशक्त भएमा खाइपाइ आएको तलवको एक तिहाई अशक्त वृत्ति वापत पाउने । ग) ४० देखी ५० प्रतिशत सम्म अशक्त भएमा खाइपाइ आएको तलवको एक चौथाई अशक्त वृत्ति वापत पाउने । घ) माथि उल्लेखित दफा क ख र ग मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएतापनि अशक्तताको प्रतिशतको आधारमा पाउने रकम मासिक रु. ७५०/— भन्दा वढी नहुने व्यवस्था छ ।