अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उत्थानसम्बन्धी सन्देशमूलक कार्यक्रम (Awareness Program for Promoting Persons with Disabilities)

सुविधा :

टेलिभिजनबाट लैङ्गिक समानता र अपाङ्गता विषयमा सन्देशमूलक कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण गरिने ।

कार्यक्रमका हकदार :

नेपाल सरकारको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत समेटिने अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरू ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय :

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

कार्यक्रम सञ्चालनको आधार :

आ.व. २०६६/०६७ को वार्षिक कार्यक्रम