अस्पतालमा शैया आरक्षित गरिने (Hospital Beds Reservations)

सुविधा:

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारी अस्पतालमा निश्चित संख्यामा शैयाहरू सुरक्षित गरिने प्रावधान छ ।

सुविधाका हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

नेपालभरिका सरकारी अस्पतालहरू ।

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिले आफूसँग भएको अपाङ्गता परिचयपत्र देखाएर यो सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार:

क) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को नियम १६ को उपनियम २ : नेपालभित्रका पचासभन्दा बढी शैया भएका सरकारी अस्पतालहरूमा अपाङ्गहरूको उपचारका निमित्त बढीमा दुईवटा नि:शुल्क शैयाको व्यवस्था गरिनेछ ।