असमर्थ कर्मचारीको लागि विशेष व्यवस्था (Special provisions for employees who are unable to work because of disability)

सुविधा :

निजामति सेवामा रहेको कर्मचारी कुनै कारणले शारीरिक वा मानसिक रुपमा काम गर्न असमर्थ भएमा निजामति सेवा ऐनमा सात वर्ष थप सेवा अवधि सहित अवकाशको विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

सुविधाको हकदार :

निजामति सेवामा रहेको अवस्थामा कुनै कारणवस मानसिक वा शारीरिक रुपमा समस्या आई सेवालाई निरन्तरता दिन असमर्थ व्यक्ति

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

सम्वन्धीत कार्यालय

सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

सम्वन्धीत व्यक्तिले मेडिकल वोर्डको सिफारिस सहित उक्त सुविधाको लागि आवेदन गर्नुपर्छ ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ३४ : कुनै निजामती कर्मचारी शारीरिक वा मानसिक रोगको कारणबाट नियमित रूपमा सेवा गर्न असमर्थ छ भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भई आएमा नेपाल सरकारले निजलाई निजको सेवा अवधिमा बढीमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सक्नेछ ।