health

निशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था (Free Medical Treatment)

सुविधा : सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको प्रावधान छ । सुविधाका… Read more निशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था (Free Medical Treatment)

अस्पतालमा शैया आरक्षित गरिने (Hospital Beds Reservations)

सुविधा: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारी अस्पतालमा निश्चित संख्यामा शैयाहरू सुरक्षित गरिने प्रावधान छ । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारले… Read more अस्पतालमा शैया आरक्षित गरिने (Hospital Beds Reservations)

निशुल्क औषधीको व्यवस्था (Free Medicines)

सुविधा : नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि निश्चित प्रकारका औषधीहरु सरकारी अस्पतालहरूवाट नि:शुल्क रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ… Read more निशुल्क औषधीको व्यवस्था (Free Medicines)