एन्टी हेमोफेलिक फ्याक्टर खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल

प्रदेश नम्वर १, कार्यालय, विराटनगर

प्रथम पटक प्रकाशन मिति २०७७/०२/१० गते शनिवार

प्रदेश नं १ मा रहेका हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जिवन रक्षाको लागि अत्यावश्यक रक्ततत्व एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर (Anti-hemophilic Factor VIII & IX) खरिद गर्नुपर्ने भएको हुनाले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल प्रदेश नम्वर १ बिराटनगरस्थित कार्यालयले देहाय बमोजिमको विस्तृत प्राविधिक विवरण भएको Factor VIII and Factor IX आपूर्ति गर्नको लागि आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका र औषधी व्यवस्था विभागबाट उक्त फ्याक्टर आपूर्ति गर्ने इजाजत प्राप्त फर्म वा कम्पनीहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७  दिन भित्र हुनेगरी तपसिलका शर्तहरुको अधिनमा रही शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

तपसिल

१ बोलपत्र पेश गर्दा यसैसाथ संलग्न फारम अनिवार्य रुपमा भरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन (२०७७।०२।१६ गते दिउसो ५ वजे भित्र) यस महासंघको प्रदेश कार्यालय विराटनगर वा संघीय कार्यालय काठमाडौंमा शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने भएतापनि हाल कोभिड १९ रोगको कारण सरकारले लागु गरेको बन्दाबन्दीले गर्दा कार्यालयहरू बन्द रहेको हुनाले काठमाण्डौमा पेश गर्न चाहने कम्पनी वा फर्महरूले महासंघका संघीय कार्यालयका लेखा अधिकृत श्री प्रशान्त कुमार झा लाइ फोन नं. ९८५१२३६४०७ मा सम्पर्क गरी पेश गर्ने र प्रदेश कार्यालय विराटनगरमा पेश गर्न चाहने कम्पनी वा फर्महरूले प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत श्री बिमल बस्नेत लाइ फोन नं. ९८५२०२४९७२ सम्पर्क गरी पेश गर्नुहोला ।

२. शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्दा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, VAT दर्ता प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र र औषधी व्यवस्था विभागमा सुचिकृत भएको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर आपूर्ति गर्न पाउने इजाजत भएको खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

३. प्रकृया पुगि प्राप्त भएका बोलपत्रहरु सूचना प्रकाशित भएको मितिले ८ औं (२०७७।०२।१७गते) दिन दिनको १:०० वजे बोलपत्रदाता कम्पनी वा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा खोलिनेछ । यदि बोलपत्रदाता कम्पनीका प्रतिनिधि उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा यस महासंघका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा बोलपत्र खोलिनेछ ।

४. दरभाउपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम दिन वा खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा परेमा उक्त कार्य विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा गरिनेछ ।

५.बोलपत्र पेश गर्दा आफूले कवोल गरेको रकम अंक र अक्षर दुवैमा केरमेट नगरी स्पष्ट वुझिने गरि उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक पर्न गएमा अक्षरमा उल्लेख गरिएको रकमलाई मान्यता दिइनेछ । केरमेट गरिएको वा नवुझिने दरभाउपत्र प्रतिश्पर्धामा समावेश गरिनेछैन ।

६. वोलपत्र पेश गर्दा शिलवन्दी भएको हुनुपर्ने छ अन्यथा उक्त बोलपत्र प्रतिश्पर्धामा समावेश गर्न संस्था बाध्य हुनेछैन ।

७. वोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफ्नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित कसुरमा आफुले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा स्वघोषणा कागजात बोलपत्र साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

८. रित नपुगेको, म्याद नाघि वा शर्त राखी पेश भएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन।

९. ढुवानी वा आपूर्ति गर्दा नेपालको कानुन बमोजिम कुनै प्रकारको कर तिर्नुपर्ने भएमा प्रचलित ऐन, नियम, अनुसार लाग्ने कर बोलपत्रदाता स्वयंले नै व्यर्होनु पर्नेछ ।

१०. कुनै पनि कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने पूर्ण अधिकार यस महासंघमा निहित हुनेछ ।

११. आपूर्ति गरिने एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर र उत्पादक कंपनी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) बाट प्रामाणिकरण भएको अथवा मान्यता प्राप्त निकायवाट जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाण कागजात संलग्न हुनुपर्नेछ ।

१२. फ्याक्टर आपूर्ति गर्दाको समयमा फ्याक्टरको Expiry Date कम्तीमा पनि १८ महिना बाँकी भएको हुनु पर्नेछ ।

१३. फ्याक्टरको आपूर्ति गर्दा यसको क्षमता नष्ट हुन नदिन वा सुरक्षित राख्न के कस्ता सुरक्षा मापदण्डहरू अनपाइन्छ सो को विषयमा बोलपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

१४. आपूर्ति गरिने एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर – Anti-hemophilic Factor (Recombinant) VIII & IX  हुनुपर्नेछ र यस सँगै Sterile Water for Injection, Filter Transfer set, Sterile Alcohol swab, butterfly infusion set, Syringe समेत समावेश भएको हुनुपर्ने छ ।

१५. आपूर्तिकर्ता छनौट भैसकेपछी छनौट भएको मितिले बढीमा (तीस) ३० दिन भित्र सामान आपूर्ति गरिसक्नुपर्नेछ ।

१६. बोलपत्र पेश गर्ने आपूर्तिकर्ताले कबुल गरेको रकमको कम्तिमा तीन प्रतिशत (३%) रकम बाणिज्य बैंकले जारी गरेको बोलपत्र जमानत शिलबन्दी कोटेसन सँगै पेश गर्नुपर्नेछ ।

१७. आपूर्तिकर्ता छनौट भैसकेपछी छनौट भएको आपूर्तिकर्ताले संझौता गर्नुपूर्व कबुल रकमको पाँच प्रतिशत (५%) रकम राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले जारी गरेको कार्यसंपादन जमानत पेश गर्नुपर्नेछ ।

१८. आपूर्तिकर्ताले पेश गर्नुपर्ने दररेट सहितको सामानको विवरण भर्ने फारम यस लिंकमा क्लिक गरि डाउनलोड गर्नुहोला ।

कोटेशन फारम देहायबमोजिमको लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछः

डाउनलोड फारम 

 

News cutting of quotation published on nagarik dainik