आयकरमा सहुलियत (Discounts in Income Tax)

(वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आयकर ऐनमा समेत उल्लेखित)

सुविधा :

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा आयकर लाग्ने वार्षिक आम्दानीको दायरालाई अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा ५० प्रतिशतले फराकिलो बनाएको छ । अर्थात् आव २०६६/०६७ मा सामान्यतया विवाहित व्यक्तिलाई रु. २ लाखसम्ममा आयकर नलाग्नेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा रु. ३ लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा आयकर लाग्दैन ।

सुविधाको हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा वर्गीकरणमा पर्ने अपाङ्गता भएका वैतनिक व्यक्तिहरू

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा जिल्लाजिल्लामा स्थापित कर कार्यालयहरू ।

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

स्थानीय कर कार्यालयले तोकेको प्रक्रियाअनुसार अपाङ्गताको परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित आˆनो आय विवरण आफ”ले काम गर्ने गरेको संस्था वा कार्यालयमार्फत् पेस गर्ने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार:

आयकर ऐन, २०५८ (२०६५ मा भएको नयाँ संशोधनसहित) अनुसूची १ : करका दरहरू : दफा ४ सँग सम्बन्धित १०. यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए पनि कुनै प्राकृतिक व्यक्ति अपाङ्ग रहेछ भने त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिका लागि उपदफा १ को खण्ड (क) वा दम्पतीका लागि उपदफा २ को खण्ड (क) मा उल्लेखित रकमको पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ ।