अपाङ्गता तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धि चालु आ. ब. २०७७/०७८ को कार्यक्रम र बजेट कार्यन्वयनको अवस्था तथा आगामी आ. ब. २०७८/०७९ को योजनाका बारेमा बताउनुहुदैँ कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता ब्यबस्थापन शाखा (LCDMS) का प्रमुख डा. माधव लम्साल

Similar Posts