DRM from Disability Perspective

Presented by: Nepal Red Cross Society Titled: NRCS Initiatives on DRM from Disability Perspective 16th July 2012 Please view the presentation below or download here

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा समावेशीताको अवस्था

प्रस्तुत कर्ताः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय विषयः नेपलामा विपद् व्यवस्थापनमा समावेशीताको अवस्था जुलाई, २०१२ प्रस्तुति अनलाईनमा तल हेर्न सक्नुहुन्छ वा यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस

Mainstreaming Disability into Disaster Risk Reduction

Presented by: Dul Raj Chimariya, Handicap International Title: Mainstreaming Disability into DIsaster Risk Reduction Presented on: ICBDRM training for National DRM Actors July 16, 2012 View the presentation online below or download here

Inclusion and Disaster Risk Management

Presented by: Mission East Short Review of Mission East Initiatives ICBDRM Workshop- July 2002 Please view the presentation online below or download here