धारा १७ : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रथमतः मानिस हुन् र उनीहरू अरूसरह पूर्ण छन् भनेर व्यवहार गरिने

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बौद्धिक अवस्था र शरीर उनीहरूको आफ्नै हो, उनीहरू जे जस्तो अवस्थामा छन्, त्यसैमा उनीहरू एक पूर्ण व्यक्ति हुन् र उनीहरूको अन्य व्यक्तिहरूसरह सम्मान हुनै पर्छ । उनीहरूको शारीरिक वा मानसिक अवस्थालाई खण्डित गरेर व्यवहार गर्न पाइँदैन ।