विभिन्न पदहरूमा कर्मचारी छनौट गरिएको सूचना

पद पुर्ति समितिको सिफारिस माथि छलफल गरि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको संघीय कार्य सम्पादन समितिको मिति २०७६ साल पुष १० गते वसेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका देहाय बमोजिमका पदहरूमा देहायबमोजिमका कर्मचारीहरू छनौट गरिएको छ ।

क्रम व्यक्तिको नाम  लिंग छनौट गरिएको पद  परियोजना  साझेदार 
श्री सन्दिप वि.क. पुरूष परियोजना संयोजक पुनर्स्थापना सम्बन्धी राष्ट्रिय निति निर्माणको लागि जनवकालत ह्युमानीटी एण्ड इन्क्लुजन (एच.आइ.)
श्री निरोज गिरी पुरुष कार्यक्रम अधिकृत, गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थार प्रदेश संरचनाको प्रादेशिक परिचालन तथा सशक्तिकरण एफ.एफ.ओ. नर्वे
श्री सविता आचार्य महिला कार्यक्रम सहायक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थार प्रदेश संरचनाको प्रादेशिक परिचालन तथा सशक्तिकरण एफ.एफ.ओ. नर्वे
श्री सिंजा राउत महिला नलेज म्यानेजमेन्ट अफिसर Include Us सी.बी.एम.