definition-and-classification

अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरण (Definition and Classification of Disability)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची (दफा ३ को उपदफा १ सँग सम्बन्धित) अपाङ्गताको परिभाषा तथा अपाङ्गताका… Read more अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरण (Definition and Classification of Disability)