सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना प्रकाशन मिति २०७६/११/०२ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाललाई कार्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधनको आवश्यकता परेको हुनाले देहायबमोजिमको विस्तृत प्राविधिक विवरण भएको सवारी साधन खरिद गर्नु परेकोले इच्छुक आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका इजाजत प्राप्त फर्म वा कम्पनीहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र तपसिलका शर्तहरुको अधिनमा…

कर्मचारी छनौट गरिएको सूचना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको पदपुर्ति समितिको सिफारिस र संघीय कार्य सम्पादन समितिको मिति २०७६ साल माघ २४ को निर्णय अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरूमा देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरू छनौट गरिएको सूचित गरिन्छ । क्र स नाम पद ठेगाना कार्यस्थल अपाङ्गता साझेदारी १ जानुका कटुवाल प्रदेश परियोजना अधिकृत सिद्धिचरण २, ओखलढुङ्गा बिराटनगर शारीरिक एचआइ २ सुस्मा भट्ट प्रदेश…

Vacancy: Program Officer and Program Assistant in Provincial Offices and account officer in federal office

National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) is the national umbrella organization of persons with disabilities representing more than 335 member organizations throughout the country. NFDN is seeking for qualified personnel for the following position to work in its province offices and federal office: Surkhet (Karnali province), Butwal (Province 5) and Kathmandu (Federal office)  …