March 2015

अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका: कानुनमा व्यवस्था भएका सेवा, सुविधा र अवसर

अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका अभिभावकलाई राज्य तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएका सेवा, सुविधा, अवसर र यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका… Read more अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका: कानुनमा व्यवस्था भएका सेवा, सुविधा र अवसर

संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारहरु

नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारहरु के के छन्, ती अधिकारहरुको सही उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरु यसमा समावेश गरीएको छ ।