Report Writing Workshop Presentation

Presented by: Manish Prasai, Administrative Manager, NFDN Title: Report Writing Presented on: March 24, 2015 Presented at Report Writing Workshop organized by National Federation of the Disabled, Nepal in association with Australian Aid at Hotel Hardik, Kathmandu. Please view the presentation below or download the presentation here  

अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका: कानुनमा व्यवस्था भएका सेवा, सुविधा र अवसर

अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका अभिभावकलाई राज्य तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएका सेवा, सुविधा, अवसर र यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सुसूचित गराई अधिकार उपभोगमा सघाउ पुर्याउने तथा अपाङ्गता विषयको मूल प्रवाहीकरणमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो सामाग्री तयार पारिएको हो। हालसम्म २०७१ साल सम्मका प्रावधानहरू अध्यावधिक गरिएको छ। अपाङ्गता स्रोत पुस्तिकामा भएका सम्पुर्ण व्यवस्थाको…

संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारहरु

नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारहरु के के छन्, ती अधिकारहरुको सही उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरु यसमा समावेश गरीएको छ ।