धारा ८ : मानिसहरूलाई अपाङ्गताका बारेमा सूचना, जानकारी दिने र समाजमा चेतना बढाउने ।

अपाङ्गताका बारेमा जनमानसमा चेतना फैलाउन, सही जानकारी गराउन र सूचना दिन देशहरूले तल उल्लेख गरिएका कामहरू गर्नुपर्छः

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले के कस्ता अधिकारहरूको उपयोग गर्न पाउँछन् भन्ने बारेमा परिवार र समाजमा जानकारीहरू गराउने,
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हेला र अपमान जनाउने परम्परादेखि चल्दै आएका व्यवहार, शब्दहरू र उनीहरूलाई हानी हुने खालका काम र व्यवहारहरूलाई निषेध गर्न, रोक्नका लागि सूचना र जानकारीहरू गराउने,
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समाजमा इज्जत र सम्मान बढाउने खालका जानकारी र चेतना फैलाउने,
  • सबैलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले के कस्ता कार्य गर्न सक्छन् भनेर देखाउने छन्,
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गरेका राम्रा र उदाहरणीय कामहरूका बारेमा सबैलाई जानकारी दिने,
  • अपाङ्गतासँग सम्बन्धित नकारात्मक विचारहरूलाई हटाउने र सकारात्मक कुराहरूको मात्र प्रचार गर्ने,
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सीप र क्षमतालाई स्वीकार गर्ने र विभिन्न काम र श्रम गर्न मौकाहरू दिने,
  • विद्यालयमा पढ्ने सबै बालबालिकालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारका बारेमा सिकाउने र उनीहरूलाई हेला गर्नु हुँदैन र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउने,
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सही ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने/गराउने,
  • अपाङ्गतासम्बन्धी चेतना जगाउने कामहरूलाई व्यापक रूपमा फैलाउने ।