धारा ५ : सबै समान हुने र कसैलाई पनि भेदभाव नगरिने

यो महासन्धि अनुमोदन गर्ने देशहरूले सबै अपाङ्गता भएका व्यक्ति कानुनको नजरमा समान हुने र कानुनले तोकेका अधिकार र सुविधाहरूको पनि समानरूपमा उपयोग गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित गर्छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेला, भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छन् ।

यो महासन्धिलाई स्वीकार्ने मुलुकहरूले अपाङ्गताका आधारमा गरिने हेला, विभेद र अपमानहरूलाई निषेध गर्नेछन् र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विरुद्ध हेला, भेदभाव गर्न नपाइने कुरा कानुनमै उल्लेख गर्नेछन् ।

कानुनको नजरमा सबै मानिस समान हुन् भन्ने कुरा र कानुनमा लेखिएका कुराहरूलाई सबैले समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न देशहरूले सबैखाले उपयुक्त कानुनी र अन्य व्यवस्थाहरू गर्नेछन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अरूलाई जस्तै बराबरी अधिकार र सेवा सुविधाहरू दिनका लागि कुनै विशेष काम र व्यवस्था गर्दा अरूलाई हेला गरेको मानिने छैन ।