धारा २१ : आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने, आफूले चाहको कुरा भन्न पाउने र सूचना पाउने

  • भन्न मन लागेका कुरा भन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नेछन् ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूले रोजेको तरिका र माध्यमबाट सूचना लिन-दिन वा सञ्चार गर्न पाउँछन् र यो कुरा देशहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
  • यसबाहेक देशहरूले तल लेखिएका थप कामहरू पनि गर्नुपर्छः
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सञ्चार गर्न वा सूचना लिन वा दिन उपयुक्त हुने ढाँचामा सूचना उपलब्ध हुनुपर्छ ।
  • साङ्केतिक भाषा, ब्रेल र अन्य उपयुक्त माध्यममा सूचनाहरू दिनुपर्ने छ, र
  • अरू सेवा दिनेहरूलाई पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत हुनेगरी कसरी सूचनाहरू उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा सिकाउने र निर्देशनहरू दिनुपर्ने छ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सूचना लिन र दिन अनि सञ्चार गर्न सजिलो र सहज हुने प्रविधिलाई प्रोत्साहन र विकास गर्नुपर्छ ।
  • पहुँचयुक्त सूचना दिनका लागि इन्टरनेटलगायतका माध्यमको प्रयोग गर्ने,
  • साङ्केतिक भाषाको प्रयोगलाई मान्यता दिएर त्यस्तो भाषासम्बन्धी तालिमका लागि सहयोग दिनुपर्छ ।