धारा १५ : अमानवीय यातना दिन र अमानवीय व्यवहार गर्न नपाइने

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यातना दिन वा कुनै पनि प्रकारको अमानवीय व्यवहार गर्न वा अपमान गर्न पाइँदैन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र सहमति नभएसम्म जवरजस्ती उनीहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको वैज्ञानिक प्रयोगहरू, जस्तैः औषधिमूलोको अनुसन्धान आदि गर्न पाइँदैन ।

औषधि उपचारका नाममा उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको प्रयोग जबरजस्ती भोग्न बाध्य गराउन पाइँदैन ।

अरू व्यक्तिहरूसरह नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यातना वा अमानवीय व्यवहारबाट असर पुगेको छैन भन्ने कुराका लागि देशहरूले हरसम्भव कार्यहरू (जस्तैः व्यवस्थापन मिलाउने, कानुन बनाउने, प्रशासन, कर्मचारी र अरू आवश्यक उपाय) गर्नुपर्ने छ ।