अपाङ्गता भएका युवाको समस्या पहिचान, अध्ययन तथा सहयोग कार्यक्रम (Identification, Research and Removal of Problems related to Youth with Disability)

सुविधा :

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका युवाको समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने वा यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।

सुविधाका हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा समेटिएका अपाङ्गता भएका युवा ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ।

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

मन्त्रालयले तोकेको प्रक्रियाअनुसार ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आ.ब. २०६६/०६७ को वार्षिक कार्यक्रम