July 2012

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा समावेशीताको अवस्था

प्रस्तुत कर्ताः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय विषयः नेपलामा विपद् व्यवस्थापनमा समावेशीताको अवस्था जुलाई, २०१२ प्रस्तुति अनलाईनमा तल हेर्न सक्नुहुन्छ वा… Read more नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा समावेशीताको अवस्था