महासंघका सदस्य संस्थाहरुको अध्यावधिक विवरण

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको विधान २०५० (पाँचौ संशोधन २०७४) को परिच्छेद ३ को दफा ९.२ अनुसार नवीकरण भएका महासंघका सदस्य संस्थाहरुको अध्यावधिक विवरण प्रदेश अनुसार देहाय वमोजिम रहेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ । आसन्न प्रदेश अधिवेशनहरुमा संलग्न सदस्य संस्थाहरुले सोही विधानको दफा ११ (क) अनुसार प्रदेश साधारण सभामा प्रतिनिधि पठाउन योग्य रहेका छन् । महासंघकामा नवीकरण भएका तर सदस्य संस्थाहरुको तलको यो सूचिमा नाम संलग्न नदेखिएमा सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन समेत जानकारिको लागि अनुरोध छ ।

धन्यबाद ।

राजु बस्नेत
महासचिव

प्रदेश १

प्रदेश २

प्रदेश ३

प्रदेश ४

प्रदेश ५

प्रदेश ६

प्रदेश ७