पुनः दर्खास्त आव्हान सम्बन्धी सुचना

मिति: २०७६।०२।११

पुनः दर्खास्त आव्हान सम्बन्धी सुचना

सामाजिक बिकास मन्त्रायल र राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपाल प्रदेश नं ३, मकवानपुरको संयुक्त साझेदारितामा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको सुचनालाई प्रभावकारी बानाउन सुचना डेस्क सञ्चालनको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहातमा रहने गरी एकजना कर्मचारी र एकजना दोभाषेको आवश्यकता भएको हुनाले तपसिल बमोजिमको योग्यता पुगेका नागरिकहरुबाट लिखित दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सुचना मिति २०७६।०२।०७ गते प्रकाशन गरिएको भएतापनि दोभाषे लागि दरखास्त नपरेको हुनाले यहि मिति २०७६।०२।१७ गते सम्मको लागि पुनः दर्खास्त आव्हान गरिएको सुचना प्रकाशन गरिन्छ ।

 

पद आवश्यकता संख्या योग्यता सूचना प्रकाशन मिति अन्तिम मिति पुनः म्याद थप गरिएको मिति अन्तिम मिति सेवा अवधी
अपाङ्गता सूचना सहायक + २ पास २०७६/०२/०७ २०७६/०२/१० २०७६/०२/११ २०७६/०२/१७ असार मसान्त सम्म
दोभाषे ‌+ २ पास २०७६/०२/०७ २०७६/०२/१ २०७६/०२/११ २०७६/०२/१७ असार मसान्त सम्म

 

योग्यताः

सुचना सहायक

 • +२ पास गरेको हुनुपर्ने ।
 • कम्प्युटर चलाउन जान्ने (Office package) ।
 • नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने ।
 • अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिईने ।
 • हस्ताक्षर सहितको निवेदन पत्र र आवश्यक कागजातको प्रतिलिपीहरु पेश गर्नुपर्ने ।

दोभाषे

 • +२ पास गरेको हुनुपर्ने ।
 • नेपाली सांकेतिक भाषाको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने ।
 • नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने ।
 • हस्ताक्षर सहितको निवेदन पत्र र अबश्यक कागजातको प्रतिलिपीहरु पेश गर्नुपर्ने ।

नोटः

 • दरखास्त महासंघको ईमेलबाट पनि दिन सकिन्छ वा महासंघको कार्यालयमा लिखित रुपमा बुझाउन सकिनेछ ।
 • म्याद थपको अन्तिम मिति पछि दुबै कर्मचारिको छनौट प्रकृया अघि बढाईनेछ ।

सम्पर्क व्यक्तिः अश्विन लमसाल, अध्यक्ष
मोबाईल नं. ९८५११००७२५ फोनं. ०५७५२४६५१
ई मेलः province3@nfdn.org.np

……………………….
अश्विन लमसाल
अध्यक्ष
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल प्रदेश नं ३, मकवानपुर