सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बाट तपसिल बमोजिमका कार्यहरु सिलबन्दी बोलपत्र प्रकृयाबाट गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त योग्य इच्छुक निर्माण व्यवसायीबाट आफ्नो फर्म दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर, मुल्य अभिवृध्दि कर दर्ता र आयकर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न गरी देहायका शर्त बमोजिम रितपूर्वकको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना सबैको जानकारीका लागी प्रकाशित गरिएको छ ।

निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित विस्तृत डिजाइन र वि.ओ.क्यू यसै सूचनासाथ डाउनलोड गर्न मिल्नेगरी राखिएको छ ।

शर्तहरु:


 1. सिलबन्दी बोलपत्र फारम भरी प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ औ दिनको कार्यालय समयभित्र यस महासंघको कार्यालय थापागाउँमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने छ ।
 2. सिलबन्दी बोलपत्र फारम दर्ता गर्दा खाम बाहिर कुन स्थानको निर्माण कार्यको लागि पेश गरिएको सिलबन्दी बोलपत्र हो सो प्रष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने ।
 3. सिलबन्दी बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम दिनको भोलीपल्ट १ बजे यस महासंघमा सिलबन्दी बोलपत्र दाता वा निजका प्रतिनिधिको उपस्थिति वा उपस्थिति नभएमा पनि सिलबन्दी बोलपत्र खोलिने छ ।
 4. म्याद नाघी आएको रीत नपुगेको वा शर्त राखी पेस भएका सिलबन्दी बोलपत्र उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।
 5. सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्दा बोलपत्रसाथ तपसिलमा उल्लेखित बापतको धरौटी रकम जम्मा गरेको सक्कल बैक भौचर वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त क श्रेणीको वाणिज्यबैङ्कबाट सिलबन्दी बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मितिले घटिमा ९० दिनको म्याद रहेको यस महासंघको नाममा जारी सक्कल बैंक जमानी पत्र अनिवार्य संलग्न हुनु पर्नेछ ।
 6. प्राप्त सिलबन्दी बोलपत्रहरू स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने,  पूर्ण वा आंशिक स्वीकृत गर्न सक्ने वा नसक्ने सम्पूर्ण अधिकार यस महासंघमा सुरक्षित रहने छ । महासंघ प्रशासनले सबै पेश गरिएका बोलपत्रहरूको प्राविधिकहरू समेतको सहयोगमा विस्तृत विश्लेषण गरि आवश्यक निर्णयहरू लिनेछ ।
 7. अंक र अक्षरमा लेखिएको रकममा फरक पर्न गए अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिइ सोहिअनुसार गरिनेछ ।
 8. बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भएपछि स्वीकृत बोलपत्रदाताले स्वीकृत रकमको २.५ प्रतिशत हुन आउने नगद रकम जम्मा गरेको बैक भौचर वा बाणिज्य बैकबाट जारी कार्य सम्पादन जमानत जम्मा गर्नु पर्ने छ ।
 9. ९. सिलबन्दी बोलपत्र दाताले बोलपत्र दाखिला गर्न अगाबै आफ्नै खर्चमा आयोजना स्थल निरिक्षण गर्न सक्ने छ ।
 10. यो सँग सम्बन्धित सूचना मिति २०७५ साल भदौ ६ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा समेत प्रकाशन गरिएको छ ।
 11. यस सूचनासँगै राखिएको विस्तृत डिजाइन र वि.ओ.क्यू. राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र बोलपत्र पेश गर्नु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।
 12. दुईवटा निर्माण कार्यमध्ये दुबै वा एउटा कार्यका लागी मात्र पनि सिलबन्दी बोलपत्र दर्ता गर्न सकिनेछ ।

तपशिल:


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *