१२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागीता बारे संघीय अध्यक्षज्यूको सन्देश!

Transcript to १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागीता बारे संघीय अध्यक्षज्यूको सन्देश!