दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (राधाकृष्ण मन्दिर, तार्केश्वर नगरपालिका)

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ—नेपाल बाट तपसिल बमोजिमका कार्यहरु दरभाउपत्र आव्हान (Quotation) प्रकृयाबाट गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका निर्माण व्यवसायीले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र यसै बेवसाईटमा राखिएको BOQ भरेर लिखित आवेदन सहित पेश गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धी डिजाइन, बीओक्यू (BOQ) यसै सूचनासाथ राखिएको छ । आवेदन सातौ दिनमा कार्यालय समयभित्र दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। सातौ दिन कार्यालय बन्द रहेमा त्यसको भोलीपल्ट दर्ता गर्न सकिनेछ । सबै विवरण राम्ररी नभरिएको (अधुरो र अपूरो दरभाउपत्र), धेरै केरमेट गरिएको दरभाउपत्र प्राप्त भएमा स्वीकार गरिने छैन । कुनै कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहनेछ ।

तपसिल


तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं ६, बस्नेतटारमा अवस्थित राधाकृष्ण मन्दिर परिसरमा शौचालय लगायत पहुँचयुक्त संरचना निर्माण कार्य

Accessible Toilet Design for Radha Krishna Temple

BOQ for Radha Krishna Temple