क्षमता विकास तालिम सहजीकरण पुस्तिका!

महासंघका सदस्य संस्था र महासंघमा आबद्ध नभएका तर अपाङ्गताभित्र पनि सीमान्तकृत समूहमा रहेका अपाङ्गता भएका दोस्रो पुस्ताका व्यक्ति वा समूहसमेतको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले यो तालिम सहजीकरण पुस्तिका तयार गरिएको हो ।

Traning mannual Setting inner final

क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम सहजीकरण पुस्तिका content

Traning mannual Setting inner final

विषय सूची

क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम सहजीकरण पुस्तिका content

शब्दावली